KOBIZE- raportowanie do Krajowej Bazy

 

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, czyli w skrócie KOBIZE, został powołany do życia zgodnie z ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070, z późn. zm.)

 

Czego i kogo dotyczy raport KOBIZE

 

Krajowa baza KOBIZE jest systemem informatycznym, która zawiera bazę danych o podmiotach korzystających ze środowiska, wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza przez te podmioty oraz innych danych wymaganych ustawą.

 

Obowiązek założenia konta w Krajowej Bazie KOBIZE i raportowania obejmuje wszystkie podmioty korzystające ze środowiska, a więc objęte obowiązkiem wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska, łącznie z użytkującymi wyłącznie urządzenia, tj. np. tylko samochody lub maszyny.

 

Do końca lutego każdego roku podmiot korzystający ze środowiska musi sporządzić i wprowadzić do Krajowej Bazy KOBIZE raport roczny o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji. Do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami przesyła się dane dotyczące roku poprzedniego.

 

Krajowa Baza prowadzona jest w formie elektronicznej, tak więc raport KOBIZE trzeba wprowadzić do niej przez Internet - za pośrednictwem elektronicznego konta i indywidualnego hasła.

 

Założenie konta w Krajowej Bazie KOBIZE oraz samo raportowanie nie wiąże się z żadnymi opłatami, jest jednak obowiązkiem każdego podmiotu korzystającego ze środowiska. Podmiot otrzymuje hasło i login, dzięki którym może logować się do systemu i wprowadzać dane dotyczące:

 

  • wielkości emisji gazów i substancji wprowadzanych do atmosfery,

  • wielkości emisji zredukowanej i unikniętej,

  • wielkości produkcji oraz charakterystyki surowców, które pojawiają się podczas emisji,

  • środków, z których korzystają podmioty, a których celem jest ograniczanie emisji szkodliwych substancji,

  • rodzaju wprowadzanych zmian, terminów ich wprowadzania, a także prognoz na przyszłość związanych z emisją szkodliwych gazów.

 

Zgodnie z odpowiedzią ze strony www.kobize.pl: „Przepisy rozporządzenia nie określają sposobu otwierania kont w Krajowej bazie dla podmiotu niewładającego zakładem (prowadzącego działalność bez użycia instalacji, w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy Poś). Jednocześnie przepisy ustawy o systemie zarządzania emisjami nie znoszą obowiązku sporządzenia raportu i jego wprowadzenia do Krajowej Bazy w sytuacji, gdy sposób ten nie został określony w aktach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy w odniesieniu do określonych kategorii podmiotów objętych tym obowiązkiem. Do kategorii tej należą np. podmioty korzystające ze środowiska, które eksploatują wyłącznie urządzenia, do których zgodnie z art. 3 pkt 42 ustawy Poś zaliczane są środki transportu. Mając to na względzie i biorąc pod uwagę nadrzędny charakter obowiązku sformułowanego w ustawie można przyjąć, że podmioty korzystające ze środowiska, które nie władają zakładem (np. eksploatują wyłącznie urządzenia, w tym środki transportu) powinny móc spełnić obowiązek sporządzenia raportu poprzez utworzenie konta w Krajowej bazie, za pośrednictwem którego będzie on wprowadzony do tej bazy.”

 

Jak uzyskać dostęp?

 

Aby móc wprowadzić do Krajowej Bazy KOBIZE raport, konieczne jest otrzymanie loginu i hasła po wcześniejszym wypełnieniu specjalnego wniosku. Konto zakładane jest przez około 21 dni, a do samego wniosku należy dołączyć takie dokumenty jak aktualny odpis z KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki oraz zaświadczenie, które potwierdzi nadanie numeru REGON.

 

Podstawy prawne:

 

Ustawa  z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

 

Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru formularza raportu oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji