Opłaty za korzystanie ze środowiska, KOBIZE, pozwolenie na zbieranie odpadów

Obowiązki

przedsiębiorców

 

    UWAGA!!!

    Nowe zezwolenia na zbieranie i transport odpadów.

W myśl wprowadzonych w styczniu 2018 roku zmian dotyczących zezwoleń na transport odpadów, wydawanie tych zezwoleń nie leży już w kwestii starostwa właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania. Ponadto aktualnie wszystkie podmioty gospodarujące odpadami zostały zobowiązane do rejestracji w bazie danych o odpadach, prowadzonej przez marszałków poszczególnych województw.

 

Zadaniem rejestru, o którym mowa także w Ustawie o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2018 poz. 21), jest gromadzenie wszelkich informacji o podmiotach wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach oraz gospodarującymi odpadami. Zgodnie z postanowieniami, w momencie utworzenia rejestru, dotychczasowe zezwolenia na transport odpadów zachowały swą ważność przez 6 miesiścy, tj. do 24 lipca 2018 r. Obecnie, przedsiębiorcy transportujący odpady zobowiązani są do uzyskania wpisu do rejestru (numeru rejestrowego). W przypadku transportu odpadów można go uzyskać jedynie na wniosek, natomiast podmioty zajmujące się m.in. zbieraniem czy przetwarzaniem odpadów wpisywane są z urzędu. Po uzyskaniu takiego wpisu nie ma już konieczności uzyskiwania zezwolenia na transport odpadów.
Należy podkreślić, że indywidualny numer rejestrowy należy stosować na wszelkich dokumentach związanych z odpadami, w szczególności na KPO.

 

    Obowiązki Przedsiębiorców.

W zależności od rodzaju prowadzonej działalności, przedsiębiorcy – w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska – zobowiązany jest do:

 • uzyskiwania wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych (dotyczy to również prowadzenia prac ogrodniczo-porządkowych),

 • uzyskiwania pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód, odprowadzanie ścieków oraz lokalizację urządzeń wodnych,

 • uzyskiwanie wpisu i numeru rejestrowego w bazie danych o odpadach,

 • prowadzenia na bieżąco ewidencji odpadów (w tym kart ewidencji i kart przekazania odpadów),

 • składania rocznych sprawozdań z gospodarowania odpadami do urzędów marszałkowskich, GUS-u itp.,

 • składania półrocznych sprawozdań do urzędów gmin w oparciu o Ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

 • rozliczania opłat za korzystanie ze środowiska,

 • raportowania do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza.

 

     

     Terminy składania najważniejszych sprawozdań

      i raportów

 • roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami do Urzędu Marszałkowskiego za poprzedni rok kalendarzowy - do 15 marca,

 • roczne sprawozdanie o wywozie i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych do GUS za poprzedni rok kalendarzowy – do 20 lutego,

 • roczne rozliczenie opłat za korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego za poprzedni rok kalendarzowy – do 31 marca,

 •  roczny raport do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) za poprzedni rok kalendarzowy – do końca lutego.