Sprawozdanie o odpadach

W zakresie gospodarowania odpadami kompleksowo pomagamy naszym Klientom w spełnieniu wymagań określonych w Ustawie o odpadach z 14 grudnia 2012 roku oraz pokrewnych aktach prawnych.

W styczniu 2018 roku uruchomiono rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa we wspomnianej wcześniej ustawie. W momencie wprowadzenia rejestru za wszystkie zagadnienia z zakresu transportu odpadów odpowiedzialni są marszałkowie poszczególnych województw.

Obecnie, nasza firma, bazując na wieloletnim doświadczeniu oraz wiedzy, świadczy Państwu usługi w szerokim zakresie, pomagając m.in. w:

 • uzyskaniu wpisu i numeru rejestrowego w bazie danych o odpadach (bdo.mos.gov.pl) za pośrednictwem urzędów marszałkowskich poszczególnych województw (po uzyskaniu wpisu przedsiębiorcy transportujący odpady nie muszą uzyskiwać zezwolenia na ich transport),

 • uzyskaniu zezwolenia na gospodarowanie odpadami (zbieranie i przetwarzanie),

 • uzyskaniu pozwoleń zintegrowanych,

 • aktualizacji posiadanych zezwoleń w zakresie zbierania oraz przetwarzania odpadów,

 • uzyskaniu wpisów do rejestru działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (dotyczy to również firm prowadzących działalność ogrodniczo - porządkową),

 • bieżącej kontroli oraz nadzorze nad prawidłowym systemem ewidencji odpadów, jak również prowadzeniu całościowej ewidencji odpadów,

 • przygotowaniu sprawozdań rocznych do Urzędów Marszałkowskich,

 • przygotowaniu rocznych sprawozdań z gospodarki odpadami na potrzeby GUS,

 • przygotowaniu półrocznych sprawozdań dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości z terenu poszczególnych gmin, w oparciu o Ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

 • sporządzaniu wymaganych prawem ewidencji i sprawozdań w zakresie gospodarowania wszystkimi rodzajami odpadów (opakowania, zużyte oleje, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady niebezpieczne),

 • kompleksowym przygotowaniu się do kontroli prowadzonych m.in. przez Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska, Biura Ochrony Środowiska czy Urzędy Gmin.

 

Ponadto realizujemy również zlecenia dotyczące sporządzania kart charakterystyk odpadów kierowanych do składowania, w tym pobieramy próby odpadów oraz koordynujemy przeprowadzenie badań tych odpadów pod względem wymaganych testów zgodności.

Roczne sprawozdanie o odpadach

Do sporządzania rocznych sprawozdań zobowiązani są wytwórcy prowadzący ewidencję odpadów, przedsiębiorcy prowadzący działalność związaną z ich gospodarowaniem lub wydobywaniem oraz sprzedawcy, a także podmioty biorący udział w obrocie. Obowiązek sporządzania sprawozdań o odpadach nie dotyczy:

 • wytwórców odpadów komunalnych oraz odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, o ile zostały one przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów,

 • osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne,

 • podmioty prowadzące działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, które zbierają odpady jako tzw. nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów,

 • podmiotów zwolnionych z tego obowiązku na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

 

Ponadto uproszczoną ewidencję odpadów prowadzą podmioty, które:

 

 • wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości do 100 kilogramów rocznie,

 • wytwarzają odpady inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi, w ilości do 5 ton rocznie;

 • transportujący odpady wykonujący wyłącznie usługę transportu odpadów;

 • władający powierzchnią ziemi, na której komunalne osady ściekowe są stosowane w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1-3.

 

W przypadku braku sprawozdań o odpadach albo nieprawidłowego/nieterminowego prowadzenia ewidencji, podmiot podlega karze grzywny. W przypadku błędów w przedstawionej dokumentacji, marszałek województwa wzywa do dokonania odpowiedniej korekty – gdy obowiązek ten nie zostanie spełniony, uznaje się, że podmiot w ogóle nie przedstawił zbiorczego zestawienia danych.


UWAGA! Rozporządzenie dotyczące ewidencji składowania odpadów nie dotyczy osób fizycznych, które wytwarzają odpady komunalne w gospodarstwach domowych, w związku z czym nie wymagane jest od nich sprawozdanie o odpadach. Obowiązek takowy ma z kolei firma, która odbiera odpady komunalne z terenu nieruchomości.

Opłaty za korzystanie ze środowiska, KOBIZE, pozwolenie na zbieranie odpadów