Opłaty za korzystanie ze środowiska

 

Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, ścieków do wód lub ziemi czy składowanie odpadów jest jednoznaczne z koniecznością odprowadzania opłat za korzystanie ze środowiska. Wszystkie sposoby korzystania ze środowiska znajdują się w art. 273 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska. Poniżej znajdziecie Państwo najważniejsze informacje dotyczące tego obowiązku.

 

Opłaty za korzystanie ze środowiska muszą odprowadzać:

 

 • przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą według ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego oraz osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki,

 • jednostki organizacyjne nie będące przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (np. urzędy, gminne zakłady gospodarki komunalnej, szkoły, stowarzyszenia, fundacje itp.,

 • osoby fizyczne nie będące podmiotami gospodarczymi korzystające ze środowiska w zakresie, w jakim wymaga to pozwolenia.

 

Obowiązkom sprawozdawczym i opłatowym podlega korzystanie w zakresie:

 

1) wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza:

 

 • spalanie paliw w silnikach spalinowych użytkowanych na potrzeby prowadzonej działalności (np. użytkowanie samochodów, maszyn),

 • źródła technologiczne (np. spawanie, lakierowanie samochodów, chów i hodowla zwierząt),

 • spalanie energetyczne (np. kotłownie, agregaty prądotwórcze),

 • spalanie energetyczne (np. kotłownie, agregaty prądotwórcze),

 • przeładunek paliw (np. stacje paliw za napełnianie zbiorników pojazdów).

 

2) poboru wód podziemnych lub powierzchniowych (z własnego ujęcia),

 

3) wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi

 

 • wody opadowe lub roztopowe, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni (ujęte w systemy kanalizacyjne z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej),

 • ścieki bytowe, komunalne, przemysłowe, wody chłodnicze i zasolone odprowadzane bezpośrednio do wód lub do ziemi,

 

4) składowanie odpadów (np. zarządzający składowiskiem odpadów, magazynujący odpady bez stosownych pozwoleń).

 

W terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy opłata, podmiot zobowiązany jest do:

 

 • samodzielnego naliczenia opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, poboru wód, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz składowania odpadów z zastosowaniem stawek obowiązujących w okresie, w którym odbywało się korzystanie ze środowiska,

 • przedłożenia wykazu zawierającego informacje oraz dane o zakresie i wysokości należnych opłat za korzystanie ze środowiska właściwemu ze względu na miejsce marszałkowi województwa (za wyjątkiem eksploatacji urządzeń np. środków transportu, które składa się do marszałka właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu),

 • wniesienie bez wezwanie należnych opłat na rachunek redystrybucyjny właściwego urzędu marszałkowskiego. Jeżeli kwota za dany rodzaj korzystania ze środowiska (tj. odrębnie za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, odrębnie za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi) nie przekracza 800 zł na rok, podmiot jest zwolniony z obowiązku wniesienia. Nie zwalnia to jednak z obowiązku przesłania wykazu naliczenia opłat.

 

UWAGA! Odpowiadając na jedno z najczęściej zadawanych pytań informujemy, że podmiot jest zobowiązany do odprowadzania opłaty za korzystanie ze środowiska również w sytuacji, gdy korzysta ze stacji paliw w celu przeładunku paliw (nie tylko benzyny silnikowej). W tym przypadku dochodzi bowiem do wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej. Zajmując się przeładunkiem LPG czy oleju napędowego opłaty nalicza się na zasadach ogólnych, kierując się stawkami, które określone zostały w obwieszczeniach dotyczących poszczególnych zanieczyszczeń. Obowiązek odprowadzania opłat za korzystanie ze środowiska wynika z art. 273 ust. 1 pkt 1 ustawy Poś z dnia 27 kwietnia 2001 r.

 

Więcej informacji na:

www.mazovia.pl