Woda i ścieki

  W zakresie gospodarki wodno-ściekowej pomagamy naszym Klientom w wywiązaniu się

  z obowiązków wynikających bezpośrednio i pośrednio z zapisów ustawy Prawo wodne, tj. w:

 • uzyskaniu pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód m.in. ze studni wykorzystywanych
  na potrzeby prowadzonej działalności,

 • uzyskaniu pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
  w ramach zwykłego albo szczególnego korzystania z wód, w tym wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego
  do urządzeń kanalizacyjnych będących we władaniu innych podmiotów,

 • uzyskaniu pozwoleń wodnoprawnych na lokalizację urządzeń wodnych takich jak:
  budowle piętrzące, upustowe, przeciwpowodziowe i regulacyjne, kanały i rowy, stawy rybne
  oraz stawy przeznaczone do oczyszczania ścieków bądź rekreacji, obiekty służące
  do ujmowania wód powierzchniowych oraz podziemnych, czy wyloty urządzeń służące wprowadzaniu wód lub ścieków do innych wód lub urządzeń wodnych,

 • rozliczaniu poboru wód oraz wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi w zakresie opłat
  za korzystanie ze środowiska.

Opłaty za korzystanie ze środowiska, KOBIZE, pozwolenie na zbieranie odpadów