Zezwolenie na zbieranie odpadów

Podstawowym zezwoleniem regulującym gospodarkę odpadami w Polsce jest zezwolenie na zbieranie odpadów, wymagane w przypadku czasowego magazynowania pozostałości poza miejscem ich wytworzenia, a także w przypadku posiadacza (przedsiębiorcy), który czasowo magazynuje pozostałości przyjmowane od innych posiadaczy.

 

Podstawowym zezwoleniem regulującym gospodarkę odpadami w Polsce jest zezwolenie na zbieranie odpadów, wymagane w przypadku czasowego magazynowania pozostałości poza miejscem ich wytworzenia, a także w przypadku posiadacza (przedsiębiorcy), który czasowo magazynuje pozostałości przyjmowane od innych posiadaczy.

Zezwolenie na zbieranie odpadów związane jest bezpośrednio z daną lokalizacją, w której czasowo magazynowane są odpady. Oznacza to, że magazynując je w różnych lokalizacjach – nawet w ramach jednego posiadacza – należy posiadać zezwolenie na zbieranie odpadów dla każdego z tych miejsc. Prócz miejsca czasowego magazynowania pozostałości, dokument określa także ich rodzaje, które w danym miejscu mogą być magazynowane, a także sposoby magazynowania i gospodarowania danego rodzaju pozostałościami, np. urządzenia do zbierania odpadów, miejsca oraz dopuszczalny czas ich magazynowania. Pozwolenie wydaje się na wniosek, który powinien spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wniosek składa się zazwyczaj do starosty właściwego ze względu na miejsce planowanej działalności polegającej na zbieraniu odpadków. Od tej reguły istnieją jednak wyjątki:

 

  • w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dla odpadów innych niż niebezpieczne poddawanych odzyskowi poprzez wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych (w zależności od ilości odpadów), czy dla regionalnych instalacji do przetwarzania pozostałości komunalnych (tzw. RIPOK) – wniosek o zezwolenie na zbieranie odpadów składa się do marszałka województwa;

  • w przypadku planowanego zbierania pozostałości na terenach zamkniętych (np. terenach kolejowych) wniosek składa się do regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

 

Gdy wniosek o zezwolenie na zbieranie odpadów spełnia wszelkie wymagania ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz pozostałych przepisów regulujących gospodarkę poszczególnymi rodzajami odpadów, wydawane jest zezwolenie na zbieranie odpadów. Nie otrzymuje się go jednak raz na zawsze – pozwolenie może bowiem obowiązywać maksymalnie przez okres 10 lat (o taki maksymalny czas może wnioskować składający wniosek o niezbędne pozwolenie). Istnieją również sytuacje, w których dokument wydawany jest na czas krótszy, np. planowana jest zmiana przeznaczenia terenu, którego ma dotyczyć zezwolenie na zbieranie odpadów. Następują również zmiany w przepisach, które wymuszają na przedsiębiorcach – pomimo że pozwolenie powinno obowiązywać jeszcze nawet przez kilka lat – zdobycie nowego pozwolenia. Taka też sytuacja ma miejsce aktualnie – wejście w życie „nowej” ustawy o odpadach na początku 2013 roku narzuciło na posiadających zezwolenie na zbieranie odpadów obowiązek zdobycia nowego. Termin w którym przedsiębiorcy powinni dostosować swoją działalność do nowej ustawy i uzyskać nowe pozwolenie upływa 23 stycznia 2016 roku.

 

Należy jednak podkreślić, że pomimo ustalenia 2-letniego okresu przejściowego od dnia wejścia w życie nowej ustawy, organy administracji państwowej jakim są starości, marszałkowie województw i regionalni dyrektorowie ochrony środowiska, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, wydają zezwolenie na zbieranie odpadów w ciągu miesiąca od złożenia wniosku, a w sytuacjach szczególnie skomplikowanych – jakimi może być analiza prawidłowego sposobu gospodarowania poszczególnymi rodzajami zbieranych pozostałości – nawet 2 miesiące. Dodatkowo każdorazowe wezwanie do uzupełnienia wniosku przedłuża całą procedurę o kolejny miesiąc. W praktyce pozwolenie udzielane jest po kilkumiesięcznej niełatwej urzędowej procedurze, a co ważne – w momencie gdy zezwolenie na zbieranie odpadów po dniu 23 stycznia 2015 roku nie będzie aktualne (pomimo złożenia stosownego wniosku przed tym terminem) zmusza to przedsiębiorców do zaprzestania działalności polegającej na zbieraniu odpadów, co z kolei powoduje zazwyczaj znaczne skutki ekonomiczne dla firmy. Nieaktualny dokument, a więc prowadzenie zbierania odpadków bez wymaganego pozwolenia, naraża zarówno przekazującego odpady do czasowego magazynowania, jak i magazynującego je na kary aresztu lub grzywny.

 

Aby uzyskać zezwolenie na zbieranie odpadów, należy:

 

  • sporządzić wniosek i dokonać opłaty skarbowej (jej potwierdzenie dołączyć do wniosku),

  • złożyć dokumenty w Biurze Ochrony Środowiska (możliwe wysłanie pocztą),

  • odczekać 1 miesiąc (maksymalnie 2, w przypadku większego skomplikowania sprawy) – decyzja zostanie dostarczona pocztą, jednak możliwe jest jej odebranie na miejscu. UWAGA – podczas odbioru zezwolenia osobiście nie należy zapominać o dowodzie potwierdzającym tożsamość!

 

Opłaty, jakich trzeba dokonać:

 

  • skarbowa I za udzielenie pozwolenia w kwocie 616 zł,

  • skarbowa II za złożenie dokumentu o pełnomocnictwie lub jego odpisu, wypisu lub kopii w wysokości 17 zł,

  • skarbowa III za wydanie duplikatu pozwolenia w wysokości 24 zł.

 

Z opłat skarbowych zwolnione są jednostki samorządu terytorialnego, jednostki budżetowe, organizacje pożytku publicznego oraz osoby posiadające zaświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej. Składającemu wniosek przyznaje możliwość ubiegania się za zwrot opłaty skarbowej w przypadku, gdy pozwolenie nie zostało udzielone – należy wtedy wystosować odpowiedni wniosek.

Szczegółowe procedury uzyskania tego rodzaju dokumentu dostępne są na stronie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, poniżej link do strony:

 

Miasto Stołeczne Warszawa zezwolenie na zbieranie odpadów.